Kvalitet & Miljö

Vi på lmvindustri har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet.

Miljöpolicy

lmvindustri arbetar med avancerad stålbearbetning och tillverkar produkter efter kunders specifikationer. Vår verksamhet skall i alla delar präglas av en uttalad hänsyn till miljön och sträva att minimera miljöbelastningen. Vi skall bevaka och följa tillämplig miljölagstiftning för verksamheten, samt ha en konstruktiv dialog med miljö- och tillsynsmyndighet. Genom att ständigt förbättra och utveckla vår produktion ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till an långsiktig positiv miljöutveckling av vårt samhälle. Utsläpp till luft, mark, och vatten skall bevakas och minimeras.
Vi skall sträva efter minskad energiförbrukning i form av el, gas, värme och vatten. Vi skall eftersträva att avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning. Vid inköp skall vi ta hänsyn till produktens miljöpåverkan i framställning och användning. Alla anställda skall vara medvetna om vår miljöinriktning och aktivt verka för att omsätta den till handling i sitt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy

lmvindustri arbetar med avancerad stålbearbetning och tillverkar produkter efter kunders specifikationer. Grunden till vår konkurrenskraft är rätt kvalitet på våra produkter och tjänster som också är en fråga för framtida samarbetsmöjligheter och utökning av vår kundplattform.
Vi måste därför gemensamt arbeta för att producera och marknadsföra produkter och tjänster som har rätt kvalitet och hög leveransprecision. Detta skall alltid motsvara och om möjligt överträffa kundens förväntningar. Nöjda kunder är en väsentlig anledning till återkommande samarbete och därmed grund till god lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för all vår verksamhet