Kvalitet & Miljö

Vi på Svetsman AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet.

Miljö

På AMLO Group AB har vi miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp samt vill vi att våra samarbetspartners ska dela vår syn på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verksamhet.

Alla verksamheter i AMLO Group skall vara engagerade och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det skall vara enkelt att arbeta med miljö i våra verksamheter. Vi strävar hela tiden efter att alla rutiner skall kunna bli ännu mer miljöanpassade. I våra kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt, detta är ett led i hur vi enkelt arbetar med vår miljösyn.

Våra verksamheter skall därför certifierade i enlighet med ISO14001. Se under respektive verksamhet.

Miljöpolicy

Vi arbetar med avancerad plåtbearbetning och tillverkar produkter efter kunders specifikationer. Vår verksamhet skall i alla delar präglas av en uttalad hänsyn till miljön och en strävan att minimera miljöbelastningen. 

 • Vi ska bevaka och följa tillämplig miljölagstiftning för verksamheten, samt ha en konstruktiv dialog med miljö- och tillsynsmyndighet.
 • Genom att ständigt förbättra och utveckla vår produktion ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till en långsiktig positiv miljöutveckling av vårt samhälle.
 • Utsläpp till luft, mark och vatten skall bevakas och minimeras.
 • Vi skall sträva efter minskad energiförbrukning i form av el, gas och vatten.
 • Vi skall eftersträva att avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning.
 • Vid inköp skall vi ta hänsyn till produktens miljöpåverkan i framställning och användning.
 • Alla anställda skall vara medvetna om vår miljöinriktning och aktivt verka för att omsätta den till handling i sitt dagliga arbete.

För att leva upp till detta, måste vi därför:

 • ha kunskap om, och följa tillämplig lagstiftning.
 • uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 14001
 • upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten.
 • välja leverantörer som delar vår miljösyn
 • förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt.

Kvalitet

Vi vill alltid kunna erbjuda den bästa kvaliteten på våra produkter. Det förebyggande arbetet är av största vikt för oss, samt att alla anställda har rätt kunskap och information för att kunna förbättra sitt arbete. Löpande i tillverkningsprocessen görs kontroller för att kunna säkerställa kvalitén. Denna kontroll görs på samtliga artiklar såväl som på prototyp och serietillverkning, bara för att vi skall kunna bibehålla en hög och jämn nivå på vår kvalitet.

Vårt mål är att våra verksamheter skall vara certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt övriga certifieringar som är erforderliga såsom ISO 1090, ISO 3834 där det finns kundkrav. Certifieringar för respektive verksamhet visas under respektive verksamhet.

Kvalitetspolicy

Våra verksamheter arbetar med avancerad plåtbearbetning och tillverkar plåtprodukter efter kunders specifikationer. Grunden till vår konkurrens-kraft är rätt kvalitet på våra produkter och tjänster som också är en fråga för framtida samarbetsmöjligheter och utökning av vår kundplattform.

 • Vi måste därför gemensamt arbeta för att producera och marknadsföra produkter och tjänster som har rätt kvalitet och hög leveransprecision. Detta skall alltid motsvara och om möjligt överträffa kundernas förväntningar.
 • Nöjda kunder är en väsentlig anledning till återkommande samarbete och därmed grund till god lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för all vår verksamhet.

För att uppnå detta måste vi:

 • Förvisa oss om och hörsamma kundernas behov och krav
 • Ha målsättning att göra rätt från början
 • Uppmuntra till att ta eget ansvar
 • Inte acceptera att felaktigheter förs vidare till nästa produktionsled
 • Leverera rätt produkter i rätt tid
 • Eftersträva efter att endast arbeta med av oss/eller systerföretag godkända leverantörer eller av kund anvisade leverantörer
 • Fortlöpande förbättra våra metoder och system
 • Klargöra företagets inställning och handlande i kvalitetsfrågor för våra anställda, kunder och leverantörer
 • Vi tillverkar produkter och utför tjänster enligt givna krav och specifikationer
 • Vi levererar enligt överenskommen leveransplan
 • Vi är lyhörda inför kunders behov och önskemål
 • Vi strävar mot ständig förbättring
 • Vi investerar fortlöpande i utrustning och utveckling av personal och organisation
 • Vi håller god ordning i lokaler, anläggningar samt dokument och datasystem