Miljö

Vi på Preform AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp samt vill vi att våra samarbetspartners ska dela vår syn på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verksamhet. Återanvändning är en viktig del i vårat miljötänk, som t.ex. att återanvända pulverfärg i vår pulverlackeringsanläggning.

Hela företaget är engagerat och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det skall vara enkelt att arbeta med miljö i vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att alla rutiner skall kunna bli ännu mer miljöanpassade. I vårt kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt, detta är ett led i hur vi enkelt arbetar med vår miljösyn.

Vi är certifierade i enlighet med: ISO 9001 och ISO 14001

Preforms Miljöpolicy

Preform arbetar med avancerad plåtbearbetning och tillverkar plåtprodukter efter kunders specifikationer. Vår verksamhet skall i alla delar präglas av en uttalad hänsyn till miljön och en strävan att minimera miljöbelastningen. 

 • Vi ska bevaka och följa tillämplig miljölagstiftning för verksamheten, samt ha en konstruktiv dialog med miljö- och tillsynsmyndighet.
 • Genom att ständigt förbättra och utveckla vår produktion ur ett miljöperspektiv, medverkar vi till en långsiktig positiv miljöutveckling av vårt samhälle.
 • Utsläpp till luft, mark och vatten skall bevakas och minimeras.
 • Vi skall sträva efter minskad energiförbrukning i form av el, gas och vatten.
 • Vi skall eftersträva att avfall och restprodukter minimeras och omhändertas i första hand genom återanvändning och återvinning.
 • Vid inköp skall vi ta hänsyn till produktens miljöpåverkan i framställning och användning.
 • Alla anställda skall vara medvetna om vår miljöinriktning och aktivt verka för att omsätta den till handling i sitt dagliga arbete.

För att leva upp till detta, måste vi därför:

 • ha kunskap om, och följa tillämplig lagstiftning.
 • uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 14001
 • upprätta, följa upp och redovisa lämpliga miljömål för verksamheten.
 • välja leverantörer som delar vår miljösyn
 • förmedla och utveckla vårt miljötänkande både internt och externt.